siampulpmoldpacking

SAFETY POLICY

ความปลอดภัย เป็นหน้าที่ของพนักงานภายในบริษัททุกคน

ความปลอดภัยของพนักงานต้องมาก่อนเสมอ

ความปลอดภัย เป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรมในบริษัท สยามพัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัด

การเพิ่มผลผลิต คุณภาพและความปลอดภัย ต้องก้าวไปพร้อมกันเสมอ

Safety is everyone’s responsibility

Employee safety must always come first.

Safety is the base of all SPMP’s activities

Employee safety must always come first.

Productivity, Quality and Safety must step together

 

Call Now