siampulpmoldpacking

Corporate Social Responsibility (CSR)


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
Stakeholders Participation channels Expectation Guideline
สังคมชุมชน   • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

• การมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแผนงานของบริษัท

 • การดำเนินธุรกิจไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม

• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

• ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน       ให้การสนับสนุนในด้านอาชีพ การศึกษา และอื่นๆ ตามโอกาส

• ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Community society • Listen to comments and complaints          • Participation with the community according to the company’s plans • Business operations do not cause impacts on the quality of life of the community
• Support community activities
• Implement projects for communities Provide support in career, education and other opportunities                              • Follow up on environmental quality
พนักงาน,ลูกจ้าง • ผู้บริหารมีการประชุมหน้าแถว (morning talk) กับพนักงานทุกเช้าวันจันทร์ หรือเปิดงานวันแรกหลังจากวันหยุดยาว
• กิจกรรมต่างๆ
• บริษัท
• การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี
• มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการเติบโตในอาชีพการงาน
• คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
• จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
• ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงาน
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทำงาน เช่น การเข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Personnel,Employee • Executives have a morning talk with employees every Monday morning. Or open the first day after the long holiday
• events
• Company
• Good compensation
• Have a career advancement Has been developing knowledge and ability in accordance with growth in career
• Good quality of work life
• Pay compensation and welfare appropriately
• Encourage growth according to the line of work that is consistent with the knowledge and capabilities of employees.
• Allowing employees to participate in the management of welfare and quality of work life, such as joining the welfare committee. Occupational Health Committee And safety
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน •การประชุมสามัญประจำปี
•รายงานประจำปี
•กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารรายไตรมาส
•การร่วมงาน road show
• ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
• มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
Shareholders, investors • Annual General Meeting
• Annual report
• Investor activity meets quarterly executives
• Road show participation
• Continuous return on investment
• Good corporate governance
• There is sufficient disclosure of information for investment.
Treat shareholders according to the business ethics policy. Including respecting the rights of shareholders to receive the necessary information Correct according to the truth According to the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC)
ลูกค้า • การสื่อสารตามแผนงาน
• การพบปะลูกค้าในแต่ละสัปดาห์ / เดือน
• การเข้าพบของลูกค้าในวาระต่างๆ
• การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
สินค้ามีคุณภาพและจัดส่งตรงตามเวลาในราคาที่เหมาะสม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบ สนองความต้องการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมดำเนินธุรกิจบนหลักความไว้วางใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
Customer • Communication according to the plan
• Customer travel in weeks / months
• Visiting customers in various agendas
• Customer satisfaction survey
Products are quality and delivered on time at a reasonable price. Develop products and services to answer Continuously meet various needs As well as participating in business on the principle of trust And help each other
คู่ค้า • การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกและโทรศัพท์
• การประชุมร่วมกับคู่ค้าตามแผนงานบริษัท
การคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส
เงื่อนไขการชำระเงินเป็นที่ยอมรับได้
ให้ความสำคัญของ “คู่ค้า” ในฐานะพันธมิตร โดยปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อสร้างความเชื่อถือ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดย

• คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

• สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ                             • มีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรม สร้างสรรค์ของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

Partners • Communication via electronic media and phones
• Meeting with partners according to company plans
Fair and transparent selection Payment terms are acceptable. The importance of “partners” as partners By treating partners fairly and equally in order to build trust Develop and maintain good relationships with each other by
• Considering mutual benefits
• Create opportunities to exchange knowledge, experience and expertise.• Participate and support activities. Continuously creative partners
คู่แข่ง การดำเนินงานทางธุรกิจ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  • ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง

• ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

Rival Business operations Behave under the rules of good competition • Promote free and fair trade competition policy
• Not seeking confidential information of competitors by dishonest means Or inappropriate, such as paying wages to directors and employees of competitors
• Not destroying the reputation of competitors With accusations of evil
หน่วยงานราชชการ •  การจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการ
• การเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานราชการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  • ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
• จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด
Government • Delivery of reports to government agencies
• Participation in government activities and projects
Comply with the relevant laws • Comply with laws and report serious performance
• Pay taxes and other expenses according to state regulations and regulations
สื่อมวลชน  • กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารรายไตรมาส
• Company visit
• การสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
Mass media • Investor activity meets quarterly executive

• Company visit
• Interviews by various media

Disclosing information with transparency, accuracy, speed Treat all media fairly and equally.

Call Now